DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

CÁCH TÍNH PHÍ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (được hướng dẫn bởi Điều 4 và Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC) thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải nộp tùy theo loại đất ban đầu được chuyển và […]