ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

Mở rộng quyền sử dụng đất

Từ khi không cho tư nhân sở hữu đất đai và ghi nhận tư nhân có thể có quyền sử dụng đất, pháp luật Việt Nam có nhiều thay đổi theo hướng ghi nhận thêm quyền của người sử dụng đất.

Hội nghị Trung ương lần 2 khóa VII (tháng 3/1992) đã khẳng định “việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng ruộng đất phải được pháp luật quy định để nông dân yên tâm sản xuất”. Tuy vậy, mãi đến ngày 15/4/1992, Hiến pháp 1992 được thông qua thay thế Hiến Pháp 1980 thì cơ chế pháp lý ban đầu cho người sử dụng đất mới được quy định. Đến khi Luật đất đai năm 1993 ra đời với những quy định cụ thể, quyền giao dịch mới thực sự trở thành hiện thực: Theo khoản 2 Điều 3 Luật đất đai năm 1993, ” hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất”.,

Các quyền của người sử dụng đất được củng cố thêm trong Luật đất đai năm 2003 theo đó “người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất”.

Tăng cường nghiên cứu về quyền của người có quyền sử dụng đất.

Theo điều 158 BLDS 2015: Quyền sở hữu. “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của Luật.

Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền trên. Thông qua các quyền này, chủ sở hữu có thể tiến hành các giao dịch về tài sản của mình. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất là một tài sản đặc thù xuất phát từ việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước còn tư nhân chỉ có thể có quyền sử dụng đất. Từ sự đặc thù này, pháp luật hiện hành có nhiều quy định đặc thù chỉ dành riêng cho quyền sử dụng đất và chúng ta đặt câu hỏi quyền của chủ sử dụng đất hợp pháp được tôn trọng như thế nào ? Người có quyền sử dụng đất có thể được làm những gì với tài sản của mình ? Trả lời câu hỏi vừa nêu là rất khó vì việc thực thi quyền sử dụng đất cũng như khả năng người có quyền sử dụng đất có thể được làm gì là một chủ thể rất rộng và phức tạp.

Quyền sử dụng đất là một tài sản nhưng là một tài sản đặc thù. Sự đặc thù này một phần đã được thể hiện thông qua các quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sổ trắng, sổ hồng, sổ đỏ

Kỳ 1: Giao dịch và giải quyết tranh chấp về giao dịch quyền sử dụng đất

2 Replies to “Mở rộng quyền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *