HÌNH SỰ

Khái niệm Luật Hình sự? Vì sao Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng và chống tội phạm – loại vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm cao hơn hẳn so với các loại vi phạm pháp luật khác cho xã hội. Nhà nước sử dụng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp pháp luật […]