HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo BLHS 2015 được quy định, hướng dẫn tại Điều 175 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau: Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị […]