LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

Chế độ thai sản và bảo hiểm xã hội

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới. Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể. Vậy nhưng người lao động chúng ta chưa nắm rõ được Luật Lao Động Việt Nam để bảo vệ chính mình trước những tranh chấp đối […]

PHỔ BIẾN SHTT

Sở hữu trí tuệ là gì ? Luật sở hữu trí tuệ ? Quyền sở hữu trí tuệ

VIệt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ về ý tưởng khởi nghiệp. Nên Sở hữu trí tuệ, luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ là những kiến thức cơ bản, tiên quyết của doanh nhân khởi nghiệp. Biết Luật sở hữu trí tuệ chính là bước đầu thành công và xây […]