ĐẤT ĐAI

Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đất đai

Luật đất đai là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai và quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng đất đai […]